TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VINECO

+ Luôn quan tâm, lắng nghe khách hàng như những cá thể riêng biệt để cùng họ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
+ Nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội. VINECO cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.
+ Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển.
+ Chân thành với đồng nghiệp, cùng nhau gắn bó, góp sức xây dựng mái nhà chung VINECO.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC